मैथिली नयाँ करारः अडियो

यहाँ तपाईं MP3 फाइल डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।

मैथिली नयाँ करार
मत्ती मर्कूस लूका यूहन्ना प्रेरित रोमी १कोरिन्थी    
२कोरिन्थी  गलाती एफिसी फिलिप्पी कलस्सी १थेसलोनिकी २थेसलोनिकी
१ तिमोथि २तिमोथि तीतस       फिलेमोन हिब्रू याकूब १ पत्रुस     
२ पत्रुस १ यूहन्ना २  यूहन्ना ३ यूहन्ना यहूदा प्रकाश                  

 

मत्ती 1
 • मत्ती
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
 • मर्कूस
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • लूका
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
 • यूहन्ना
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
 • प्रेरित
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
 • रोमी
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • 1 कोरिन्थी
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • 2 कोरिन्थी
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • गलाती
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • एफिसी
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • फिलिप्पी
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • कलस्सी
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • 1 थिस्सलोनिकी
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • 2 थिस्सलोनिकी
  • 1
  • 2
  • 3
 • 1 तिमोथी
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • 2 तिमोथी
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • तीतस
  • 1
  • 2
  • 3
 • फिलेमोन
  • 1
 • हिब्रू
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • याकूब
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • 1 पत्रुस
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • 2 पत्रुस
  • 1
  • 2
  • 3
 • 1 यूहन्ना
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • 2 यूहन्ना
  • 1
 • 3 यूहन्ना
  • 1
 • यहूदा
  • 1
 • प्रकाश
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
Download