कपीराइट/संपर्क

यो साइट Tabernacle Ministries बाट परिचारित गरिएको छ।

यो साइटको बारेमा जान्नको लागि, इमेल गर्नुहोस्: jesusformithila@gmail.com

उल्लेख नगरेको खण्डमा सबै सामग्रीहरुको कपीराइट Tabernacle Ministries मा निहित छ।