मैथिली नया नियमः अडियो

एतऽ अहाँ MP3 फाइल केँ डाउनलोड कऽ सकैत छी।

मैथिली नया नियम
 मत्ती               मर्कूस लूका यूहन्ना मसीह-दूत रोमी १ कोरिन्थी     
२ कोरिन्थी गलाती  एफिसी फिलिप्पी कुलुस्से १ थिसलुनिका २ थिसलुनिका
१ तिमुथियुस २तिमुथियुस तीतस       फिलेमोन इब्रानी याकूब १पत्रुस            
२ पत्रुस १ यूहन्ना २  यूहन्ना ३ यूहन्ना यहूदा प्रकाशित-वाक्य                  

 

मत्ती 1
 • मत्ती
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
 • मर्कूस
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • लूका
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
 • यूहन्ना
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
 • मसीह-दूत
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
 • रोमी
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • १ कोरिन्थी
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • २ कोरिन्थी
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • गलाती
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • एफिसी
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • फिलिप्पी
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • कुलुस्सी
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • १ थिसलुनिका
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • २ थिसलुनिका
  • 1
  • 2
  • 3
 • १ तिमुथियुस
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • २ तिमुथियुस
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • तीतुस
  • 1
  • 2
  • 3
 • फिलेमोन
  • 1
 • इब्रानी
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • याकूब
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • १ पत्रुस
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • २ पत्रुस
  • 1
  • 2
  • 3
 • १ यूहन्ना
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • २ यूहन्ना
  • 1
 • ३ यूहन्ना
  • 1
 • यहूदा
  • 1
 • प्रकाशित-वाक्य
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
Download